ANBI-gegevens
Financieel verslag 2015

ANBI-gegevens

Naam

Stichting Kamper Kogge

RSIN / Fiscaal nummer

Fiscaal nummer 8007.20.015

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

KvK 41024695

Adresgegevens

Postadres:
Postbus 246
8260 AE Kampen
Bezoekadres:
Havenweg 7
8262 BZ Kampen

Doelstelling volgens statuten
De Stichting heeft ten doel:

  • Het bouwen, repareren, restaureren en exploiteren van één of meer schepen met een historisch karakter, waaronder in elk geval de Kamper Kogge;
  • Het in stand houden en exploiteren van het terrein, plaatselijk bekend als de “Koggewerf”, met de gebouwen en installaties die zich daar bevinden;
  • Het beschikbaar stellen van werfterrein/bedrijfsruimte, materieel, mankracht en/of expertise ten behoeve van derden die eveneens de instandhouding van schepen met historisch karakter nastreven;
  • Het geven van voorlichting en scholing met betrekking tot de (nautische) historie van Kampen, met speciale aandacht voor de Middeleeuwen;
  • Het opzetten en uitvoeren van activiteiten met educatief karakter ten aanzien van de hierboven genoemde doelstelling.
  • Enzovoort 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld van een handelsschip uit de veertiende eeuw. Vrijwilligers van de Stichting Kamper Kogge zetten zich op allerlei manieren in om het schip -de enige varende kogge in Nederland - in de vaart te houden en zo een bijdrage te leveren aan de cultuurhistorie van de Hanzestad Kampen en het varend erfgoed van Nederland.

De Stichting Kamper Kogge (SKK) heeft in haar beleid voor de periode 2016 – 2017 staan dat zij:

  • De Kamper Kogge onderhoudt om de geschiedenis van de Hanzestad Kampen zichtbaar te laten blijven
  • De cultuur en historie van de Hanzetijd onderzoekt en deelt met geïnteresseerden
  • Zich inzet voor het realiseren van de Herinrichting Koggewerf
  • Zich focust op de ontwikkelingen voor de Internationale Hanzedagen in 2017 in Kampen

De Stichting Kamper Kogge bestaat uit vrijwilligers. Timmerlieden, bemanningsleden, naaisters van middeleeuwse kleding, verhalenvertellers, visrokers, smeden, schippers, archivarissen, gidsen, promotiemedewerkers, ict'ers en mensen met organisatorische en bestuurlijke kennis en ervaring: iedereen zet zich op allerlei manieren in om het schip in de vaart te houden en zo bij te dragen aan het levend houden van het Hanzeverleden van Kampen. De stichting is geheel zelfstandig en is voor inkomsten afhankelijk van boekingen, verkoopartikelen, donateurs en sponsoren.

Zonder vrijwilligers zou de Kamper Kogge niet kunnen varen. Vrijwilligers zijn nodig om het schip te bemannen en te onderhouden en om voor inkomsten te zorgen om dit te kunnen bekostigen, activiteiten te organiseren en te zorgen voor bekendheid bij een breed publiek.

De stichting telt op het moment ongeveer zeventig vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten. Een greep uit de werkzaamheden: onderhoud en reparatie, rondleidingen geven, verteltheater, varen op korte en meerdaagse tochten, middeleeuwse kostuums maken, demonstraties oude ambachten geven, activiteiten en boekingen coördineren, verkoopartikelen maken, marketing en promotie.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Kamper Kogge wordt gevormd door de volgende personen:
Dhr. Arjen Hendriks, voorzitter
Dhr. Mark van Rossum, secretaris
Dhr. Wim Peters, penningmeester
Dhr. Ben Diender, lid
Mevr. Eefje Hornis-van Dijk, lid
Mevr. Ina Hup, lid
Dhr. Bert van de Riet, lid
Dhr. Henk Rumph, lid

Beloningsbeleid
De stichting Kamper Kogge werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij heeft geen betaalde krachten in dienst. In het bestuur worden de functies eveneens door vrijwilligers ingevuld. Voor de werkzaamheden worden aan de vrijwilligers geen beloningen of vakantiegelden verstrekt.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor de activiteiten verwijzen wij u naar onze website, die regelmatig wordt bijgehouden met nieuwe informatie over de gebeurtenissen en evenementen op en rond de Kamper Kogge.

Financieel verslag 

Balans                                                31-12-2015                               31-12-2014

Activa 
Vorderingen                                                    7.723                                          11.433
Liquide middelen                                         56.966                                          36.828
                                                                        64.689                                          48.261
Passiva
Eigen vermogen                     23.193                                           14.481             
Resultaat boekjaar                  2.568                                             8.712
                                                                        25.761                                          23.193

Bestemmingsreserves                               25.000                                          25.000
Kortlopende schulden                                13.929                                                  68
                                                                        64.689                                          48.261

Baten en lasten                                      2015                                             2014

Opbrengsten

Kogge evenementen            17.129                                           10.045          
Rondleidingen                         6.417                                             7.708
Donaties                                   9.078                                           10.223
Merchandise en horeca         5.500                                             6.381
Verhuur opstallen                   8.156                                             8.156   
Overige opbrengsten              2.303                                             7.881
                                                                       48.583                                          50.394
Lasten
Kogge onderhoud               
en exploitatie                         18.360                                           10.459
Merchandise & horeca           5.066                                              4.867
Huisvesting & onderhoud    14.064                                           13.200
Overige kosten                         8.525                                             5.656
                                                                      46.015                                          34.182
                                                                        2.568                                          16.212

Bestemming resultaat:
Toevoeging onderhoudsreserve                       0                                            7.500
Toevoeging eigen vermogen                      2.568                                           8.712

038-3310515

kogge@kamperkogge.nl