ANBI-gegevens


Beleidsplan


Financieel verslag 2018

 ANBI-gegevens

Naam

Stichting Kamper Kogge

RSIN / Fiscaal nummer

Fiscaal nummer 8007.20.015

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

KvK 41024695

Adresgegevens

Postadres:
Postbus 246
8260 AE Kampen
Bezoekadres:
Havenweg 7
8262 BZ Kampen

Doelstelling volgens statuten
De Stichting heeft ten doel:

  • Het bouwen, repareren, restaureren en exploiteren van één of meer schepen met een historisch karakter, waaronder in elk geval de Kamper Kogge;
  • Het in stand houden en exploiteren van het terrein, plaatselijk bekend als de “Koggewerf”, met de gebouwen en installaties die zich daar bevinden;
  • Het beschikbaar stellen van werfterrein/bedrijfsruimte, materieel, mankracht en/of expertise ten behoeve van derden die eveneens de instandhouding van schepen met historisch karakter nastreven;
  • Het geven van voorlichting en scholing met betrekking tot de (nautische) historie van Kampen, met speciale aandacht voor de Middeleeuwen;
  • Het opzetten en uitvoeren van activiteiten met educatief karakter ten aanzien van de hierboven genoemde doelstelling.
  • Enzovoort 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld van een handelsschip uit de veertiende eeuw.
Vrijwilligers van de Stichting Kamper Kogge zetten zich op allerlei manieren in om het schip - de enige varende kogge in Nederland - in de vaart te houden en zo een bijdrage te leveren aan de cultuurhistorie van de Hanzestad Kampen en het varend erfgoed van Nederland.

De Stichting Kamper Kogge (SKK) heeft in haar beleid voor de periode 2019 – 2020 staan dat zij:

  • De Kamper Kogge onderhoudt om de geschiedenis van de Hanzestad Kampen zichtbaar te laten blijven
  • De cultuur en historie van de Hanzetijd onderzoekt en deelt met geïnteresseerden
  • Zich inzet voor het realiseren van de Herinrichting Koggewerf
  • Zich focust op de ontwikkelingen van haar vrijwiligers voor het behoud van ambachten en vaardigheden

De Stichting Kamper Kogge bestaat uit vrijwilligers. Timmerlieden, bemanningsleden, naaisters van middeleeuwse kleding, verhalenvertellers, visrokers, smeden, schippers, archivarissen, gidsen, promotiemedewerkers, ict'ers en mensen met organisatorische en bestuurlijke kennis en ervaring: iedereen zet zich op allerlei manieren in om het schip in de vaart te houden en zo bij te dragen aan het levend houden van het Hanze- en Koggeverleden van Kampen. De stichting is geheel zelfstandig en is voor inkomsten afhankelijk van boekingen, verkoop van artikelen, donateurs en sponsoren.

Zonder vrijwilligers zou de Kamper Kogge niet kunnen varen. Vrijwilligers zijn nodig om het schip te bemannen en te onderhouden en om voor inkomsten te zorgen om dit te kunnen bekostigen, activiteiten te organiseren en te zorgen voor bekendheid bij een breed publiek.

De stichting telt op het moment ongeveer honderddertig vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten. Een greep uit de werkzaamheden: onderhoud en reparatie, rondleidingen geven, verteltheater, varen op korte en meerdaagse tochten, middeleeuwse kostuums maken, demonstraties oude ambachten geven, activiteiten en boekingen coördineren, verkoopartikelen maken, marketing en promotie.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Kamper Kogge wordt gevormd door de volgende personen:
Dhr. Arjen Hendriks, voorzitter
vacant, secretaris
Dhr. Wim Peters, penningmeester
Dhr. Ben Diender, lid - technische zaken en onderhoud
Dhr.Joop Bouman, lid -- schipperscommissie
Dhr. Dirk v.d. Meulen, lid - algemene zaken
Dhr. Dirk Mulder, lid - PR en communicatie

Beloningsbeleid
De Stichting Kamper Kogge werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij heeft geen betaalde krachten in dienst. In het bestuur worden de functies eveneens door vrijwilligers ingevuld. Voor de werkzaamheden worden aan de vrijwilligers geen beloningen of (vakantie)gelden verstrekt.

Stichting Kamper Kogge
Financieel verslag 2018 

Balans                                                31-12-2018                                   31-12-2017

Activa 
Vorderingen                                                  20.829                                          16.721
Liquide middelen                                         73.331                                          35.976
                                                                        94.160                                          52.697
                                                            ===========                              ============
Passiva
Eigen vermogen begin           30.412                                           34.545             
Resultaat boekjaar                 20.043                                            -4.133
                                                   50.455                                                               30.412     
Naar bestemmingsreserves 35.000
                                              ----------------                                                                                                 
Eigen vermogen                                           15.455                                          

Voorziening onderhoud schip                   45.000                                          25.000
Voorziening onderhoud opstallen            15.000    
Kortlopende schulden                                18.705                                           -2.715
                                                                        -----------                                          ------------
                                                                        94.160                                          52.697
                                                          ============                              ============


Baten en lasten                                                     2018                                             2017

Opbrengsten

Kogge verhuur en evenementen            39.171                                           29.783          
Rondleidingen/merchandising               13.359                                           14.057
Verhuur opstallen                                        8.207                                             7.891
Donaties                                                     17.521                                           14.504
                                                                                     78.258                                           66.235 

Lasten
Kogge onderhoud               
& exploitatie                                              29.939                                           37.137
Merchandise & horeca                              6.630                                              4.826
Huisvesting & onderhoud                       13.220                                           13.369
Overige kosten                                            8.426                                           15.036
                                                                                    58.215                                          70.368
                                                                                    20.043                                           -4.133
                                                                              =========                              ==========

Contact

Stichting Kamper Kogge
Havenweg 7
8262 BZ Kampen
Nederland

Voor boekingen en/of info over boekingen: reservering@kamperkogge.nl

Voor vragen aan het bestuur: kogge@kamperkogge.nl

Stel een vraag