ANBI-gegevens


Beleidsplan


Financieel verslag 2017

ANBI-gegevens

Naam

Stichting Kamper Kogge

RSIN / Fiscaal nummer

Fiscaal nummer 8007.20.015

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

KvK 41024695

Adresgegevens

Postadres:
Postbus 246
8260 AE Kampen
Bezoekadres:
Havenweg 7
8262 BZ Kampen

Doelstelling volgens statuten
De Stichting heeft ten doel:

  • Het bouwen, repareren, restaureren en exploiteren van één of meer schepen met een historisch karakter, waaronder in elk geval de Kamper Kogge;
  • Het in stand houden en exploiteren van het terrein, plaatselijk bekend als de “Koggewerf”, met de gebouwen en installaties die zich daar bevinden;
  • Het beschikbaar stellen van werfterrein/bedrijfsruimte, materieel, mankracht en/of expertise ten behoeve van derden die eveneens de instandhouding van schepen met historisch karakter nastreven;
  • Het geven van voorlichting en scholing met betrekking tot de (nautische) historie van Kampen, met speciale aandacht voor de Middeleeuwen;
  • Het opzetten en uitvoeren van activiteiten met educatief karakter ten aanzien van de hierboven genoemde doelstelling.
  • Enzovoort 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld van een handelsschip uit de veertiende eeuw.
Vrijwilligers van de Stichting Kamper Kogge zetten zich op allerlei manieren in om het schip - de enige varende kogge in Nederland - in de vaart te houden en zo een bijdrage te leveren aan de cultuurhistorie van de Hanzestad Kampen en het varend erfgoed van Nederland.

De Stichting Kamper Kogge (SKK) heeft in haar beleid voor de periode 2019 – 2020 staan dat zij:

  • De Kamper Kogge onderhoudt om de geschiedenis van de Hanzestad Kampen zichtbaar te laten blijven
  • De cultuur en historie van de Hanzetijd onderzoekt en deelt met geïnteresseerden
  • Zich inzet voor het realiseren van de Herinrichting Koggewerf
  • Zich focust op de ontwikkelingen van haar vrijwiligers voor het behoud van ambachten en vaardigheden

De Stichting Kamper Kogge bestaat uit vrijwilligers. Timmerlieden, bemanningsleden, naaisters van middeleeuwse kleding, verhalenvertellers, visrokers, smeden, schippers, archivarissen, gidsen, promotiemedewerkers, ict'ers en mensen met organisatorische en bestuurlijke kennis en ervaring: iedereen zet zich op allerlei manieren in om het schip in de vaart te houden en zo bij te dragen aan het levend houden van het Hanze- en Koggeverleden van Kampen. De stichting is geheel zelfstandig en is voor inkomsten afhankelijk van boekingen, verkoop van artikelen, donateurs en sponsoren.

Zonder vrijwilligers zou de Kamper Kogge niet kunnen varen. Vrijwilligers zijn nodig om het schip te bemannen en te onderhouden en om voor inkomsten te zorgen om dit te kunnen bekostigen, activiteiten te organiseren en te zorgen voor bekendheid bij een breed publiek.

De stichting telt op het moment ongeveer honderdtwintig vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten. Een greep uit de werkzaamheden: onderhoud en reparatie, rondleidingen geven, verteltheater, varen op korte en meerdaagse tochten, middeleeuwse kostuums maken, demonstraties oude ambachten geven, activiteiten en boekingen coördineren, verkoopartikelen maken, marketing en promotie.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Kamper Kogge wordt gevormd door de volgende personen:
Dhr. Arjen Hendriks, voorzitter
vacant, secretaris
Dhr. Wim Peters, penningmeester
Dhr. Ben Diender, lid
Mevr. Eefje Hornis-van Dijk, lid
Mevr. Ina Hup, lid
Dhr. Joop Bouman, lid

Beloningsbeleid
De stichting Kamper Kogge werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij heeft geen betaalde krachten in dienst. In het bestuur worden de functies eveneens door vrijwilligers ingevuld. Voor de werkzaamheden worden aan de vrijwilligers geen beloningen of (vakantie)gelden verstrekt.

Stichting Kamper Kogge
Financieel verslag 2017 

Balans                                                31-12-2017                                   31-12-2016

Activa 
Vorderingen                                                  19.721                                          14.317
Liquide middelen                                         35.976                                          45.433
                                                                        55.697                                          59.750
                                                            ===========                              ============
Passiva
Eigen vermogen begin          34.545                                           25.760             
Resultaat boekjaar                 -3.717                                             8.785
                                                                        30.828                                          34.545
Bestemmingsreserves                               24.869                                          25.205
Kortlopende schulden                                          0                                                    0
                                                                        55.697                                          59.750
                                                          ============                              ============

Baten en lasten                                      2017                                             2016

Opbrengsten

Kogge evenementen            16.245                                           22.764          
Rondleidingen                         6.797                                             8.715
Donaties                                 14.504                                           11.116
                                                 37.546                                           42.595
Merchandise en horeca         7.260                                             3.528
Verhuur opstallen                   7.891                                             8.477   
Overige opbrengsten           13.539                                           12.902
                                                                       66.236                                          67.502
Lasten
Kogge onderhoud               
& exploitatie                           36.721                                           34.949
Merchandise & horeca           4.826                                              4.460
Huisvesting & onderhoud    13.369                                           11.084
Overige kosten                       15.037                                             8.224
                                                                      69.953                                          58.717
                                                                       -3.717                                            8.785
                                                               ==========                             ============

Contact

Stichting Kamper Kogge
Havenweg 7
8262 BZ Kampen
Nederland

S.v.p. rechtstreeks e-mailen! 
Dit contactformulier dus niet gebruiken.

Voor boekingen en/of info over boekingen: reservering@kamperkogge.nl

Voor vragen aan het bestuur: kogge@kamperkogge.nl

Stel een vraag

Versturen